×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  
 دشتستان بزرگ :افسردگی یک بیماری مزمن و شایع در میان سالمندان است که منجر به کاهش کیفیت زندگی، اختلال در عملکرد روزانه و ایفای نقش های فردی، اجتماعی و خانوادگی آنها می شود. یکی از عوامل احتمالی پیشگیری کننده از افسردگی مصرف چای است. با توجه به نتایج متناقض مطالعات خارجی و نبود مطالعه داخلی در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مصرف چای و افسردگی در سالمندان انجام شد.
روش
این مطالعه مورد شاهدی در سال ۱۳۹۵ بر روی ۲۶۰ نفر سالمند مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سقز و به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. با استفاده از مقیاس افسردگی سالمندان و تایید روانپزشک، نمونه ها به دو گروه افسرده و غیرافسرده تقسیم و از نظر سن، جنس، تحصیلات و شاخص توده بدنی همسان شدند. سپس میزان مصرف چای در آن ها ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ و به کمک آزمون های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها

میانگین و انحراف معیار سن افراد مورد مطالعه ۶/۳۵± ۶۹/۸سال بود. ۶۴/۲درصد نمونه ها (۱۶۹ نفر) در روز کمتر از ۳ فنجان چای مصرف می کردند. نتایج نشان داد که بین افسردگی با مصرف چای ارتباط معناداری وجود داشت؛ به طوری که ۵/۱ درصد افراد افسرده و ۳۳/۵درصد افراد غیر افسرده روزانه حداقل ۳ فنجان چای مصرف می کردند و شانس ابتلا به افسردگی در افرادی که روزانه بیش تر از ۳ فنجان چای مصرف می کردند، ۶۶ درصد کمتر از افراد با مصرف کمتر از ۳ فنجان چای روزانه بود (p < ۰.۰۰۱، ۹۵% CI: ۰.۲۶۷-۰.۴۳۷، OR = ۰.۳۴۱).

 

 

این مطالعه نشان داد که رابطه احتمالی بین مصرف چای با افسردگی در سالمندان وجود دارد و با توجه به شیوع بالای افسردگی در سالمندان، مداخلات پیشگیرانه ای از جمله مصرف منظم و متعادل چای به صورت روزانه توصیه می شود