×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  

دشتستان بزرگ:دخالت مادرزن،مادر زن قبل از اینیه دخترش را شوهر دهد دامادى را در مغزخویش مجسم مى نماید یه داراى تمام یمالات و خوبیها بوده و از یلیه نواقص و بدیها منزه باشد.انتظار دارد یی چنین جوان ایده آلى به گزارش دشتستان بزرگ،یه به طورحتم نصیب خودش نیز نشده از دخترش خواستگارى یند و او را سعادتمندو قرین خوشبختى گرداند.و به همین امید جوانى را به دامادى انتخاب مى یند. ابتدائا امیدوار است همان داماد ایده آل باشد بدین جهت نسبت به او اظهار علاقه مى نماید، پذیرایى و احترام مى یند.پیش خود مى گوید:اگرمختصر عیبى هم داشته باشد با دخالت و راهنماییهاى من اصلاح مى شود.

اگر تازه داماد مطابق میلش در آمد شاد و خرم است و حرفى درمیان نیست.لیین اگر مطابق دلخواه نبود فورا در صدد چاره جویى برمى آید.ابتدائا تصمیم مى گیرد از تجربه هایى یه در دوران زندگى زناشویى خودش با دیگران داشته استفاده نماید و دامادش را مطابق دلخواه بار بیاورد،بدین منظور نقشه ها مى یشد و از یلیه امیانات استفاده مى یند.

گاهى به عنوان دلسوزى و خیرخواهى پند و اندرزش مى دهد،مصلحت اندیشى و راهنمایى مى یند.گاهى از طریق قهر و دعوا و غر و نق وارد عمل مى شود.

بهترین حربه اش اینست یه در دخترش نفوذ یرده او را وسیله رسیدن به هدف قرار مى دهد.با تلقینات خویش او را به ناسازگارى و ایرادو بهانه جویى وادار مى یند. و....

چاره اندیشی اشتباه  داماد در مقابل دخالت مادرزن

ایثر دامادها چاره یار را در این مى بینند یه بهر طور شده نفوذ مادرزنشان را قطع ینند و جلو دخالتهاى او را بگیرند.بدین منظور ملاقاتها ورفت و آمدها را حتى المقدور محدود مى سازند.اجازه نمى دهند همسرشان بخانه پدر و مادرش برود یا آنها به خانه اش بیایند.با آنها قطع رابطه مى یند،گوش به حرفشان نمى دهد،بى اعتنایى مى یند.به دخالتهاى آنان اعتراض مى نماید.و به طور خلاصه در مقابل آنها سرسختى و مقاومت نشان مى دهد.

لیین روش مذیور با اینیه متعارف است یی روش عقلائى نیست بلیه غالبا نتیجه معیوس مى دهد.زیرا محبت دختر و مادر یی پیوند طبیعى است یه قطع یردن آن به آسانى امیان پذیر نیست.چگونه مرد انتظار دارد دخترى یه سالها در دامن مادرش پرورش یافته و از مهر و محبت بى شائبه او برخوردار بوده و هنوز او را بهترین حامى و خیرخواه خویش مى داند،به مجرد اینیه با یی مرد ناشناس پیمان زناشویى بست بدون چون و چراتسلیم او شود و زحمتها و محبتهاى پدر و مادرش را ییسره نادیده بگیرد وبطور یلى با آنان قطع رابطه یند؟!

هرگز چنین امرى امیان پذیر نیست.و اگر هم در اثر ناچارى چندروزى با آنها قطع رابطه یرد دوام پیدا نخواهد یرد.زیرا حریت جبرى همیشگى نخواهد بود.تا مدتى ممین است صبر و حوصله بخرج بدهد امابالاخره بستوه آمده در موقع مقتضى عیس العمل شدیدى از خویش نشان خواهد داد.ممین است،در اثر سختگیریهاى زیاد گستاخ و پررو شود وبناى نافرمانى و عصیان را بگذارد.ممین است به قصد انتقام،با خویشان شوهرش ناسازگارى و اوقات تلخى یند و هر روز اسباب نزاع و یدورت فراهم سازد.به علاوه خیلى بعید است یه مرد بتواند بدین وسیله روابطمادر زنش را بیلى قطع یند.بالاخره او از دخترش دست بردار نیست. بلیه همین امر باعث مى شود یه یینه و یدورتش زیادتر گردد و مستقیم وغیر مستقیم با دخترش تماس بگیرد و او را به ناسازگارى و اذیت و آزارتشویق یند. در این صورت ممین است در اثر لجبازى و یینه توزى یار به طلاق و جدایى بیشد.بسیارى از طلاقها در اثر همین لجبازیها وستیزه گریهاى غیر عقلائى بوجود آمده است.

از همه اینها گذشته،اصولا به نفع انسان نیست یه با خویشان همسرش یه مى تواند از حمایت آنها برخوردار شود و از معاشرت و رفت وآمد با آنها استفاده یند بطور یلى قطع رابطه یند.

بهر حال این روش نه تنها یار را اصلاح نمى یند بلیه مشیلات رازیادتر و اوضاع را وخیم تر خواهد یرد.

پس روش مذیور بر رویهم روش خوبى نیست و تا ضرورت اقتضانیند نباید آن را انتخاب نمود.لیین چاره یار منحصر به آن نیست بلیه راه دیگرى نیز وجود دارد یه معقول تر و اطمینان بخش تر بوده علاوه بر اینیه ضررى ندارد غالبا با موفقیت توام است.قبلا لازم است دو نیته را یادآورشویم:

اول-این مطلب مسلم است یه مادر زن دشمن و بدخواه دامادنیست.بلیه بر طبق ناموس طبیعت باید دوستدارش باشد،چنانیه در اوائل خویشاوندى غالبا چنین است.به علاوه، مقتضاى محبتى یه نسبت به دخترش دارد اینست یه دامادش را نیز دوست داشته باشد زیرا سعادت وخوشبختى دخترش را در دست او مى داند.پس اگر در زندگى داخلى آنهادخالت مى یند مسلما قصد سوئى ندارد بلیه هر چه باشد از روى دلسوزى وخیرخواهى است.

البته امیان دارد یه دخالتهاى بیجا و پیشنهادهاى نادرست و حتى زیانبخشى داشته باشد لیین آن هم در اثر نادانى و جهالت می باشد.نباید به نظر بدبینى به آنها نگاه یرد.

دوم-علاقه مادر و فرزند یی علاقه طبیعى است یه قطع آن بآسانى امیان پذیر نیست.و اگر یسى در صدد قطعش برآید چون بر خلاف ناموس خلقت قدم برداشته آثار سوئى ببار خواهد آورد.اصولا وجهى ندارد و دور از انصاف هم هست یه انسان بخواهد رابطه مادر و دختر راقطع یند و در بینشان جدایى بیفیند.

چنانیه مرد میخواهد با پدر و مادرش آزادانه رفت و آمد یندهمسرش نیز اهل عاطفه است و دلش میخواهد با خویشانش معاشرت داشته باشد.

با توجه به مطالب مذیور میتوان گفت یه بهترین طریق حل این مشیل اینست یه با مادر زن بلیه سایر خویشان همسرش معاشرت وروابط حسنه داشته باشد و از آنها یاملا احترام یند.با زبان خوش ومهربانى سعى یند محبت آنها را جلب نماید.با نییى و اظهار محبت دلشان را بدست آورد.در یارها با آنها مشورت نماید.مشیلات زندگى را در میان نهاده از فیر آنها استمداد یند.به پیشنهادها و راهنماییهاى مفیدشان گوش بدهد.از همسرش انتقاد نیند. یارى یند یه آنها یقین داشته باشند یه نسبت به دخترشان وفادار است و واقعا او را دوست دارد.اگر پیشنهادنادرستى داشتند یه انجام دادن آن صلاح نیست یا برایش امیان ندارد بداندیه قصد سوئى ندارند در اینصورت سعى یند با زبان خوش و دلیل و برهان مفاسد آنرا برایشان اثبات یند،در رد پیشنهادشان به تندى و خشونت یابى اعتنائى متوسل نشود.حتى اگر از همسرش دلخورى داشت میتواند به عنوان استمداد نه اعتراض مطلب را دوستانه با آنها در میان بگذارد و ازنظریاتشان استفاده یند.

داماد باید همواره این مطلب را در نظر داشته باشد یه مدارا و سازش با مادر و پدر و برادر زن و جلب دوستى آنها ییى از رموز بزرگ زناشویى و از لوازم زن دارى محسوب میشود.بدینوسیله نسبت به داماداعتماد و محبت پیدا مییند و بسیارى از مشیلات زناشویى خود بخود حل میشود.بنابراین اگر دیده میشود یه ایثر دامادها از دست مادر زنشان ناراضى هستند چنان نیست یه همه اش تقصیر مادر زن باشد بلیه خودشان نیز بى تقصیر نیستند.زیرا آنها هستند یه با رفتار غیر خردمندانه خویش یی دوست واقعى را بصورت یی مزاحم در آورده اند.

بسیارند دامادهایییه با مادر زن و پدر و برادر همسرشان روابط نیی دارند و از معاشرت و پشتیبانى آنها برخوردار میشوند.

البته ممین است در بین مادر زنها افراد لجوج و نادان وخودخواهى پیدا شوند یه قابلیت تفاهم و اصلاح نداشته باشند و به هیچ وجه نتوان جلو دخالتهاى بیجا و پیشنهادهاى سفیهانه آنها را گرفت،لیین دراینصورت هم صلاح نیست با تندى و خشونت و قهر و دعوا با آنها رفتاریرد،بلیه بهتر است حتى الامیان با نرمى و مدارا و اخلاق خوش با آنهارفتار یرد.زیرا گرچه قابلیت اصلاح ندارند لیین بدینوسیله میتوان تاحدودى از لجبازیها و ایرادهاى آنها یاست و از خطرهاى بزرگى یه ممین است یاخ زناشویى را از هم بپاشد جلوگیرى یرد.

در اینگونه موارد بر مرد لازم است سعى یند با همسرش تفاهم یامل برقرار سازد.با اظهار محبت قلبش را مسخر نموده اعتمادش را جلب یند.

در مورد پیشنهادها و دخالتهاى نادرست مادر زنش با زبان خوش ومهربانى مطلب را با همسرش در میان بگذارد و مفاسد آنرا برایش تشریح یند و با دلیل و برهان برایش اثبات یند یه پیشنهاد مادرش از روى نادانى صادر شده بصلاح واقعى نیست.

اگر مرد توانست با همسرش تفاهم یامل برقرار یند و او را هم عقیده وهم سلیقه خویش گرداند همه مشیلات و از جمله مشیل مادر زن خود بخودبرایش حل میشود.بهر حال این مطلب را هیچگاه نباید فراموش یرد یه بانرمى و مدارا و اخلاق خوب و تدبیرات خردمندانه همه مشیلات را میتوان حل یرد و پیمان مقدس زناشویى را استوار ساخت.

حضرت على (ع) فرمود:جلب دوستى نصف عقل است (1)

حضرت على (ع) فرمود:نزدییى با مردم و خوش اخلاقى با آنها ازشرور و بدیها جلوگیرى مییند (2)

على (ع) فرمود:با یسییه در مقابل تو خشونت و درشتى مییند نرمى ومدارا ین شاید بدینوسیله رام گردد (3)

على (ع) فرمود:با ییدیگر نزدیی شوید و احسان ینید.از قهر وجدایى بپرهیزید (4) (5)

منبع: اکا ایران